ประโยชน์ 8 ประการของการศึกษาดูงานไทยเที่ยวไทย

                     การศึกษาดูงาน หรือ Study trip คือ การศึกษานอกสถานที่รูปแบบหนึ่งเพื่อการเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในบทบาทหน้าที่สำคัญของแต่ละบุคคล ทั้งปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค/ข้อควรระวังที่จะได้เรียนรู้จากการไปศึกษาดูงาน ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศโดยการไปพบเห็นสิ่งใหม่ ซึ่งสามารถเสริมสร้างแนวคิดใหม่ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อีกทั้งสร้างความพร้อมให้แก่ทั้งตัวบุคลากรเอง และสร้างผลสัมฤทธิ์ ให้แก่ทีมงานขององค์กรและหน่วยงานนั้นๆ  

                     ตลอดทุกครั้งที่จัดงานไทยเที่ยวไทย จะเห็นได้ว่ามีสถาบันการศึกษาหลายแห่งมาดูสังเกตการณ์เพื่อศึกษาดูงาน โดยมีคณาจารย์และน้องๆ นักเรียน นักศึกษา มาเป็นหมู่คณะ นอกจากนั้น ยังมีนิสิต นักศึกษา จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ มาเก็บข้อมูลงานวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ หรือเข้าสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการ ผู้ชมงาน เพื่อนำข้อมูลไปเขียนงานวิทยานิพนธ์ เป็นจำนวนมาก

          งานไทยเที่ยวไทย จึงรวบรวมข้อมูลถึงประโยชน์ของการศึกษาดูงานไทยเที่ยวไทย ไว้ 8 ประการ ดังนี้     

  1. เปิดโลกทัศน์ใหม่ได้รับความรู้และได้สัมผัสกับสถานประกอบการจริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
  2. ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและร่วมแชร์ความรู้ที่ได้รับ จากการไปศึกษาดูงานกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
  3. มีการทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
  4. ได้ตระหนักถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งมั่นสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรของตน
  5. ได้รับความรู้ เทคนิคการทำงาน การบริหารงาน หลากหลายวิธี จากผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
  6. ทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น จากการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจริง
  7. ได้รู้ถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทำให้มีการวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคตของได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  8. เป็นแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ

          ประโยชน์ 8 ประการข้างต้น โดยรวมก็คือความรู้นอกชั้นเรียนของน้องๆ นักศึกษาที่จะได้รับจากประสบการณ์ศึกษาดูงานจริง    

         งานไทยเที่ยวไทย ยินดีต้อนรับและพร้อมให้ความร่วมมือในด้านการศึกษาดูงานและงานวิจัยต่างๆ สถาบันการศึกษาใดสนใจ สามารถสอบถามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การรับศึกษาดูงาน เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคคล (คุณดา/คุณแพร/คุณเปรม) บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด โทรศัพท์ 02 307 8555 ต่อ 5000  

ข้อมูลอ้างอิง นางสาวศิชา นามสง่า นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี SPU