เลื่อนการจัดงาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
เพื่อความปลอดภัยของผู้ชมงาน และผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน

ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน และกลับมาพบกันในวันที่ 2 – 5 ก.ย. 64 ไบเทค บางนา