PK Exhibition แนะหลักการปรับตัวของนักท่องเที่ยวไทย ภายใต้แนวคิด “BEST”

PK Exhibition แนะหลักการปรับตัวของนักท่องเที่ยวไทย ภายใต้แนวคิด “BEST” ได้แก่
1. การท่องเที่ยวที่รู้จักวางแผนล่วงหน้า (B-Booking)
3. การท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (E–Environment)
5. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย (S-Safety)
6. นำเทคโนโลยีมาใช้กับโลกการท่องเที่ยว (T-Technology) ซึ่งจะดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวในยุคนี้